[PLC Omron] Hướng dẫn sử dụng lệnh SET, RSET, KEEP

Trước đây để điều khiển motor (100.01) chạy chúng ta tác động bit (0.05) lên 1 và dùng tiếp điểm thường mở (100.01) để duy trì cho motor. Dừng motor thì cho bit (0.06) lên 1. Trong chương trình này nếu như mất nguồn ngõ vào thì motor sẽ dừng ngay lập tức.

VD:

Vậy để giải quyết trường hợp trên, chúng ta sẽ dùng lệnh SET, RSET hoặc KEEP như sau.

Lệnh SET, RSET: dùng để đặt trạng thái ngõ ra lên 1 vĩnh viễn và xóa trạng thái về 0.

Toán hạng cho phép sử dụng

Lệnh KEEP: sử dụng giống lệnh SET, RSET nhưng lệnh này tích hợp 2 ngõ vào SET và RSET trong 1 lệnh.

Toán hạng cho phép sử dụng

Chương trình:

Khi ngõ vào SET (0.00 hoặc 0.02) được tác động thì motor (100.00) chạy vĩnh viễn mà không bị dừng khi mất nguồn ngõ vào. Để dừng motor chúng ta sử dụng lệnh RSET, KEEP (0.01 hoặc 0.04).

If you need assistance creating a research paper, or dissertation, the ideal option is to hire a paper writing service. The team of experts is waiting to assist. They will also writing help ensure anonymity as well as confidentiality. They are available 24/7 for support, and offer a the money-back guarantee. They are committed to meeting timelines.