[PLC Omron] Hướng dẫn lệnh Timer MTIM (Multi-Output Timer)

Chúng ta cùng tham khảo nhé!

Ký hiệu lệnh: MTIM, MTIMX

Muti-Output Timer: tên gọi của Timer ngõ ra đa chức năng

(D1) Completion flags: cờ tràn

(D2) PV word: present value giá trị thực tế Timer đếm được.

(S)   SV word: Set Value giá trị cài đặt mà người lập trình nhập vào.

Ghi chú:

Cờ tràn ON khi SV <= PV.

Toán hạng chương trình cho phép sử dụng

Bài tập:

Viết chương trình điều khiển 8 động cơ chạy tuần tự

Khi ngõ vào CIO 0.02 ON sau 10s motor 1 chạy 90s, sau 20s motor 2 chạy 70s, sau 30s motor 3 chạy 60s, sau 40s motor 4 chạy 50s, sau 50s motor 5 chạy 40s, sau 50s motor 6 chạy 30s, sau 60s motor 7 chạy 20s, sau 70s motor 8 chạy 10s, rùi tắt tất cả 8 motor và lặp lại như ban đầu.